ggnltitl.jpg (8122 bytes)

 

Books of the Bible

(English vs. Somali)

divider(1).gif (1097 bytes)

Old Testament

 

English

Soomali

 1. Genesis          
 1. Bilawgii……………... 1
 1. Exodus
 1. Baniintii…………….. 67
 1. Leviticus
 1. Laawiyiintii……….. 123
 1. Numbers
 1. Tirintii…………….. 165
 1. Deuteronomy
 1. Sarciga Kunoqoshadiisa…  222
 1. Joshua
 1. Yashuuca …………….….. 272
 1. Judges
 1. Xakiinada ……………….. 305
 1. Ruth
 1. Ruut ………………….….. 339
 1. 1 Samuel
 1. Samuu’eel kowaad ….….. 344
 1. 2 Samuel
 1. Samuu’eel labaad ………. 389
 1. 1 Kings
 1.  Boqoradii kowaad ….….. 427
 1. 2 Kings
 1.  Boqoradii labaad ………. 469
 1. 1 Chronicles
 1.  Taarikhdii kowaad kowaad…….. 511
 1. 2 Chronicles
 1.  Taarikhdii labaad labaad ……….. 552
 1. Ezra
 1. Cesraa ……………….….. 600
 1. Nehemiah
 1. Nexemyaah ………….….. 614
 1. Esther
 1. Esteer ……………….…... 634
 1. Job
 1. Ayuub ……………….….. 645
 1. Psalms
 1. Sabuurrada ………….….. 694
 1. Proverbs
 1. Maahmaahyadii ………... 825
 1. Ecclesiastes
 1. Wacdiyaha ………….….. .866
 1. Song of Songs
 1. Gabaygii Sulaymaan ….. .876
 1. Isaiah
 1. Ishacyaah …………..….. .885
 1. Jeremiah
 1. Yeremyaah …………….. .953
 1. Lamentations
 1. Baroorashadii Yeremyaah …… ..1029
 1. Ezekiel
 1. Yexesqeel ………….….. .1038
 1. Daniel
 1. Daanyeel …………..….. .1108
 1. Hosea
 1. Hoosheeca                  ….. 1128
 1. Joel
 1. Yoo’eel                        ….. 1138
 1. Amos
 1. Caamoos                      ….. 1142
 1. Obadiah
 1. Cobadyaah                      .. 1150
 1. Jonah
 1. Yoonis                          ….. 1152
 1. Micah
 1. Miikah                         ….. 1155
 1. Nahum
 1. Naxuum                       ….. 1161
 1. Habakkuk
 1. Xabaquuq                    ….. 1164
 1. Zephaniah
 1. Sefanyaah                   ….. 1168
 1. Haggai
 1. Xaggay                        ….. 1171
 1. Zechariah
 1. Sekaryaah                   ….. 1174
 1. Malachi
 1. Malaakii                    …… 1186

 

 

New Testament

 

English

Soomaali

 1. Mathew
 1. Matayos                        .. 1
 1. Mark
 1. Markos      …..              61
 1. Luke
 1. Luukos …..                    99
 1. John
 1. Yooxanaa …..              162
 1. Acts
 1. Faalimaha Rasuullada .      . 207
 1. Romans
 1. Rooma                                 . 267
 1. 1 Corinthians
 1.  Korintos kowaad           ….. 291
 1. 2. Corinthians
 1.  Korintos labaad             ….. 313
 1. Galatians
 1. Galatiya                               . 329
 1. Ephesians
 1. Efesos                                 .. 337
 1. Philippians
 1. Filiboy                                    345
 1. Colossians
 1. Kolosay                          ….. 351
 1. 1 Thessalonians
 1. Tesaloniika Kowaad            357
 1. 2 Thessalonians
 1. Tesaloniika labaad          … 362
 1. 1 Timothy
 1. Timoteyos Kowaad          … 365
 1. 2 Timothy
 1. Timotesos Labaad                371
 1. Titus
 1. Tiitos                               …. 376
 1. Philemon
 1. Filemon                          ….. 379
 1. Hebrews
 1. Cibraaniyada                       380
 1. James
 1. Yacquub …..                       398
 1. 1 Peter
 1. Butros kowaad             ….. 404
 1. 2 Peter
 1. Butros labaad                    . 411
 1. 1 John
 1. Yooxanaa kowaad          … 415
 1. 2 John
 1. Yooxanaa labaad          ….. 421
 1. 3 John
 1. Yooxanaa saddexaad        . 422
 1. Jude
 1. Yuudas                   ………. 423
 1. Revelations
 1. Muujintii                       ….. 425